Wabo
Het doel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), welke op 1 oktober 2010 in werking is getreden, is om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren.

De wet heeft hiertoe diverse vergunningen (ca. 25) geïntegreerd tot één vergunningenstelsel. Waar voorheen voor elke activiteit (bijv. bouwen, milieu, aanleggen, kappen) een afzonderlijke vergunning moest worden aangevraagd, is het sinds de inwerkingtreding van de wet mogelijk om één aanvraag in te dienen. Je vraagt niet meer een afzonderlijke bouw- of milieuvergunning aan, maar één omgevingsvergunning voor de diverse activiteiten, zoals bouwen, etc.

De Wabo heeft het daarnaast mogelijk gemaakt om een aanvraag bij één bevoegd gezag in te dienen en daarvoor een enkele procedure te doorlopen, uitmondend in een enkele vergunning. Verder is het aantal vergunningsvrije bouwwerken uitgebreid en heeft de Wabo ook voor het toezicht en handhaving een aantal belangrijke wijzigingen tot stand gebracht.


Omgevingswet
De Omgevingswet, welke naar verwachting in 2019 in werking treedt, zet de verbetering van de dienstverlening voort. Het wetvoorstel beoogt de fysieke leefomgevingsregels verder te vereenvoudigen en voegt nog meer wetten en AMvB’s samen.
De Wabo heeft het vergunningverleningsproces reeds ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen van de Omgevingswet zullen daarom grotendeels betrekking hebben op de houding van de betrokkenen bij het vergunningverleningsproces, in zijn algemeenheid zijn dit het bestuur en de burger.