Algemeen

Soevereign Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan het kantoor wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Soevereign Advocatuur verwerkt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Soevereign Advocatuur kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Soevereign Advocatuur en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Soevereign Advocatuur verstrekt of zich heeft aangemeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen. Soevereign Advocatuur kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw voor- en achternaam
 • uw adresgegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw geboortedatum
 • uw BS-nummer
 • gegevens van uw eventuele partner en/of eventuele kinderen
 • uw IP-adres

Soevereign Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Waarom Soevereign Advocatuur de gegevens nodig heeft

Soevereign Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • werving en selectie (sollicitatie)

Hoe lang Soevereign Advocatuur de gegevens bewaart

Soevereign Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Soevereign Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Soevereign Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Soevereign Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Soevereign Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Soevereign Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

In kaart brengen websitebezoek

Soevereign Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Soevereign Advocatuur verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Soevereign Advocatuur te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Soevereign Advocatuur op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Soevereign Advocatuur maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Soevereign Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Soevereign Advocatuur heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en bewaren
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via onderstaande contactgegevens of het contactformulier op de website. Soevereign Advocatuur zal zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Soevereign Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Soevereign Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging persoonsgegevens

Soevereign Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Soevereign Advocatuur maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wilt over de beveiliging van door Soevereign Advocatuur verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Soevereign Advocatuur op via onderstaande contactgegevens of het contactformulier op de website. https://www.soevereign.com is een website van Soevereign Advocatuur. Soevereign Advocatuur is als volgt te bereiken:

Vestiging Rijswijk
Privacy officer: Mr M. el Hachmioui
Vestigingsadres: J.C. van Markenlaan 3, Rijswijk
Postadres: Postbus 172, 2290 AD Wateringen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24421223
Telefoon: 06-44020046

Gebruik social media

Het kantoor maakt geen gebruik op de website van buttons en/of links om webpagina’s te kunnen promoten of delen of delen op sociale media netwerken of websites van derden.

Aanpassen privacyverklaring

Soevereign Advocatuur behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de behandelend advocaat c.q. de hierboven genoemde Privacy officer. 

Dit privacy statement is op 1 januari 2024 vastgesteld.