Wet VTH: comply or explain

Op 14 april 2016 is de Wet VTH in werking getreden. De Wet VTH vervangt paragraaf 5.2 van de Wabo. Deze paragraaf stelt het vaststellen van een Verordening kwaliteit VTH verplicht. In deze verordening kan worden geregeld welke taken minimaal worden uitgevoerd om te voldoen aan de kwaliteitscriteria.
De kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) door gemeenten en provincies in het Omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen.

Om de kwaliteit rondom VTH-taken te waarborgen is in 2009 een set kwaliteitscriteria gelanceerd, waaraan vergunningverlening, toezicht en handhaving in het Omgevingsrecht moeten voldoen.
De criteria hebben betrekking op het minimale kwaliteitsniveau dat nodig is om taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (inclusief de hiervoor benodigde activiteiten) tijdig, met de juiste procedurele en inhoudelijke kwaliteit en in continuïteit te kunnen uitvoeren.
In de kwaliteitscriteria zijn de eisen beschreven c.q. criteria waaraan het personeel, het proces en de inhoud minimaal moet voldoen. De criteria voor inhoud en prioriteiten bepalen de ondergrens binnen de werkprocessen, bijv. diepgang toetsing. Hiervoor is een sluitende beleidscyclus nodig om de kwaliteit te borgen. En uiteindelijk is het: “comply or explain”.