Beslistermijnen afhankelijk van procedure

Beslistermijnen zijn afhankelijk van de besluit(vormings)procedure. In de primaire besluitvormingsfase kan worden onderscheiden tussen de reguliere en de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Bij een reguliere procedure geldt in de regel een beslistermijn van 8 weken. Een reguliere procedure resulteert in een besluit waartegen (over het algemeen) bezwaar en beroep mogelijk is.

Bij toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een langere beslistermijn. Een volgens de uitgebreide voorbereidingprocedure (3.4 Awb) tot stand gekomen besluit is niet vatbaar voor bezwaar. Hiertegen is wel beroep mogelijk en bestaat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op een ontwerpbesluit.

Na de primaire beslissingsprocedure volgt vaak de heroverwegingsfase in bezwaar met een rechterlijke toetsing als sluitstuk. Voor het indienen van een bezwaarschrift en het nemen van een beslissing op bezwaar geldt in de regel een termijn van zes weken.

De termijn wordt opgeschort ingeval van aanvullingen. De termijn kan worden verdaagd met zes weken (artikel 7:10, derde lid, Awb). Verder uitstel is alleen mogelijk met instemming van betrokkenen. Is een adviescommissie voor bezwaarschriften ingesteld, dan wordt de termijn verlengd en bedraagt deze 12 weken (7:10, eerste lid, Awb).

Auteur: M. el Hachmioui